Multi Style Testimonials

Multistyle Testimonials
(Testimonial + News + Announcements) 

Style # 1: Two Column News Rotation 

[ewc_testimonial id=9][/ewc_testimonial]

Style # 2Scrolling Testimonials

[ewc_testimonial id=3][/ewc_testimonial]

Style # 3: Fade-in Fade-out (Multiple Colors)

[ewc_testimonial id=4][/ewc_testimonial]

Style#4: Scrolling With Boxed Layout

[ewc_testimonial id=5][/ewc_testimonial]

Style# 5: Boxed Fade With Unlimited Colors

[ewc_testimonial id=6][/ewc_testimonial]

Style #6: 3 Columns Boxed View

[ewc_testimonial id=7][/ewc_testimonial]

Style # 7: Round Corner Fade

[ewc_testimonial id=8][/ewc_testimonial]